โครงการ Stronger Than Cancer

Updated: Aug 14, 2020วัตถุประสงค์

 • รณรงค์ให้ผู้ป่วยมะเร็ง สมาชิกในครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคมะเร็งและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

 • ระดมเงินทุนบริจาคจากผู้เข้าร่วมรณรงค์และองค์กรภาคีที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็นทุนดำเนินการรณรงค์ระยะยาว

การดำเนินการ

 • ประสานงานองค์กรของรัฐ และเอกชน ที่มีศักยภาพ (Strategic partner) เพื่อทำข้อตกลงร่วมเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุนการรณรงค์ตามโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ของสังคมและประชาชนในวงกว้าง และประสานงานหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่เห็นความสำคัญ และมีนโยบายพร้อมสนับสนุนให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมรณรงค์ตามโครงการ เพื่อให้เป็นหน่วยจัดการให้การสนับสนุนการรณรงค์ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

 • จัดให้ผู้ป่วยมะเร็ง สมาชิกในครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อกำหนดเป้าหมายการออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง หรือเดินในแต่ละวันของตัวเอง

 • จัดทำกระปุกหมู Stronger than Cancer พร้อมข้อมูลรายละเอียดของโครงการบรรจุอยู่ใน QR code แจกจ่ายให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อสะสมเงินตามจำนวนกิโลเมตรที่ได้วิ่ง หรือเดินในแต่ละวัน (สะสมไม่น้อยกว่าหนึ่งบาทต่อหนึ่งกิโลเมตร)

 • การจัดงาน “วิ่ง 1 ล้านกิโลเมตรเพื่อเพื่อนมะเร็ง” คือโครงการเดินวิ่งการกุศลที่มีเป้าหมายที่ 1 ล้านกิโลเมตร โดยมีระยะเวลาเดินทางกว่า 4 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นรวมถึงรณรงค์ให้คนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและโรคมะเร็ง โดยในปัจจุบันมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีผลที่ได้รับ

 • ผู้ป่วยมะเร็ง สมาชิกในครอบครัว และประชาชน มากกว่าหนึ่งแสนคน เข้าร่วมรณรงค์ออกกำลังกาย ด้วยการวิ่ง หรือเดิน อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคมะเร็งและอื่นๆ

 • สังคมเกิดความตื่นตัว เห็นความสำคัญของการร่วมกันป้องกันภัยจากโรคมะเร็ง และเข้าร่วมรณรงค์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรม “วิ่งคืนหมู เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ภายใต้โครงการของ Stronger than Cancer
 • เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการ Stronger than Cancer ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันมะเร็งโลก ที่สวนจตุจักร

 • โดยมีผู้เข้าร่วมงาน “วิ่งคืนหมู เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ที่สวนจตุจักรทั้งสิ้น 2,000 คน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ

 • สังคมเกิดการตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ

 • ได้รับเงินทุนบริจาคจากผู้เข้าร่วมโครงการและองค์กรภาคีที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท© 2020 by thaicare. Proudly created with OD Partner Co., Ltd.